Tuesday 11th of December 2018 12:53:41 AM

Ζεύγος κηρύχθηκε εικονικό

Ζεύγος κηρύχθηκε εικονικό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

                                                                                                Υπόθεση αρ.:843/2014

 

 

 

                                                ZDRAVKO MOLLOV

 

                                                ΕΝΑΝΤΙΟΝ

  1. ΥΠΟΥΡΓΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ      ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

 

κ. Κ. Μάρκου για Γ ιώτα Μιλτιάδου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., για τον αιτητή. κα Σ. Χαραλάμπους για Γενικό Εισαγγελέα, για τους καθ’ ων η αίτηση.

Ο ΑΙΤΗΤΗΣ με την προσφυγή του ζητά την ακύρωση της απόφασης των καθ’ ων η αίτηση ημερομηνίας 28.3.2014 με την οποία απέρριψαν την ιεραρχική προσφυγή που άσκησε ο αιτητής κατά της απόφασης του καθ’ ου η αίτηση 2 ημερομηνίας 14.8.2013.

Ο αιτητής κατάγεται από τη Βουλγαρία και ήρθε στην Κύπρο στις 19.12.2009 για να εργαστεί. Στις 10.8.2010 εξασφάλισε βεβαίωση εγγραφής ως ευρωπαίος πολίτης.

Στις 12.3.2012 ο αιτητής τέλεσε γάμο στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στη Λευκωσία με Ουκρανή υπήκοο.

Μετά από έρευνες που διεξήγαγε η διοίκηση, η συμβουλευτική επιτροπή για εικονικούς γάμους εισηγήθηκε με απόφασή της ημερομηνίας 12.7.2013 όπως ο γάμος των δυο προσώπων κηρυχτεί εικονικός. Ο καθ’ ου η αίτηση 2 με απόφασή του ημερομηνίας 6.8.2013, κήρυξε τον γάμο εικονικό αποφασίζοντας ταυτόχρονα την ακύρωση της βεβαίωσης εγγραφής που είχε εξασφαλίσει ο αιτητής και την απέλασή του λόγω του ότι αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη.

Ο αιτητής προβάλλει ως λόγους ακύρωσης έλλειψη δέουσας έρευνας και αιτιολογίας, πλάνη περί τα πράγματα και υπέρβαση εξουσίας.

Στον διοικητικό φάκελο που κατατέθηκ, εντοπίζεται έγγραφο με τίτλο «Εξετάσεις από την Αστυνομία για τη γνησιότητα του γάμου Κύπριου ή Ευρωπαίου πολίτη με υπήκοο τρίτης χώρας» (ερυθρά 23 - 19). Στο έντυπο αυτό, καταγράφεται η τελική εκτίμηση των λειτουργών που διεξήγαγαν τον έλεγχο ως εξής:

«Άποψη μας είναι ότι στο παρών υπάρχει συμβίωση του ζεύγους κάτω από την ίδια στέγη.

Λόγο όμως:

  • των συνθηκών γνωριμίας
  • του σύντομου της συγκατοίκησης από την γνωριμία και της τέλεσης του γάμου
  • της διαφοράς ηλικίας (10 χρόνια μεγαλύτερη η σύζυγος)
  • του ότι ποτέ δεν διέμεναν μαζί στην διεύθυνση ερ.(2)
  • αλλά και των αντιφάσεων τους

άποψη μας είναι ότι πρόκειται για ευκαιριακό γάμο. Εισήγηση της υπηρεσίας μας είναι όπως σταλεί εκ νέου στην υπηρεσία μας σε μεταγενέστερο στάδιο για να γίνει νέος αιφνίδιος έλεγχος και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.»

 

Ο εικονικός γάμος

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7Α(3) του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου, Κεφ. 105 (στο εξής ο «Νόμος»), τα στοιχεία που τείνουν να καταδείξουν ότι ένας γάμος είναι εικονικός είναι τα ακόλουθα:

«(α) Το ζεύγος δε συζεί κάτω από την ίδια στέγη·

(β) οι σύζυγοι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ πριν από το γάμο τους·

(γ) η έλλειψη κατάλληλης συμβολής στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το γάμο·

(δ) οι δηλώσεις των συζύγων αναφορικά με στοιχεία της ταυτότητάς τους (όνομα, διεύθυνση διαμονής, ιθαγένεια και επάγγελμα), τις περιστάσεις την πρώτης τους γνωριμίας ή αναφορικά με άλλες σημαντικές πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν είναι αντιφατικές·

(ε) οι σύζυγοι δε μιλούν μια γλώσσα που να είναι αντιληπτή και από τους δύο·

(στ) έχει καταβληθεί χρηματικό ποσό για τη σύναψη του γάμου (εκτός όπου τα χρήματα δίνονται υπό μορφή προίκας στις περιπτώσεις πολιτών χωρών όπου η καταβολή προίκας είναι συνήθης πρακτική)·

(ζ) υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι έχουν στο παρελθόν συνάψει εικονικό γάμο ή παρουσιάζουν προβλήματα σε ότι αφορά την άδεια διαμονής τους στη Δημοκρατία.»

Το άρθρο 7Α(1) του Νόμου προνοεί ότι:

«(1) Αν ο Διευθυντής διαπιστώσει με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αφού συμβουλευθεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή που ιδρύεται με το άρθρο 7Β του παρόντος Νόμου, ότι αλλοδαπός συνήψε εικονικό γάμο, τότε—

(α) Απαγορεύει στον εν λόγω αλλοδαπό να παραμείνει στη Δημοκρατία·

(β) ακυρώνει ή δεν ανανεώνει την άδεια διαμονής που παραχωρήθηκε στον αλλοδαπό και διατάζει την απέλασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14.»

 

Δεν έγινε έλεγχος

Ακυρώνοντας την επίδικη απόφαση η Δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου Έλενα Μιχαήλ επεσήμανε ανάμεσα στα άλλα και τα ακόλουθα:

«Όπως προκύπτει από το έγγραφο εξέτασης της Αστυνομίας, δεν φαίνεται να έγινε έλεγχος στον τόπο διαμονής του αιτητή. Η Αστυνομία αρκέστηκε στο εύρημα ότι είχαν μετακομίσει από τον προηγούμενο τόπο διαμονής τους και προχώρησε σε συνεντεύξεις του αιτητή και της Ουκρανής χωρίς, όμως, να γίνει επιτόπια επίσκεψη και έρευνα. Για τον λόγο αυτό, τα σημεία  του εγγράφου τα οποία άπτονται της κοινής διαμονής προσώπων παρέμειναν κενά. Από την άλλη, όπως προκύπτει από άλλο σημείο του εγγράφου, η Αστυνομία είχε λάβει μαρτυρία από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου διέμενε ο αιτητής ο οποίος επιβεβαίωσε τη συμβίωση του ζεύγους. Πρόσθετα, στην εισήγησή της η Αστυνομία φαίνεται να αποδέχεται ότι υπήρχε κοινή συμβίωση.

Το κατά πόσο ένα ζευγάρι συζεί κάτω από την ίδια στέγη περιλαμβάνεται και ιεραρχείται ως πρώτο στα στοιχεία εκείνα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διερεύνηση της γνησιότητας ενός γάμου.

Περαιτέρω, ενώ υπάρχει σε διαφορετικό σημείο του εγγράφου το εύρημα ότι «υπάρχει κατάλληλη συμβολή στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το γάμο και από τους δύο συζύγους», το στοιχείο αυτό δεν αξιολογήθηκε καθόλου.

Η συμβουλευτική επιτροπή και μετέπειτα ο καθ’ ου η αίτηση 2 κατά τρόπο βεβιασμένο και χωρίς να μελετήσουν και αξιολογήσουν κατά τον δέοντα τρόπο το περιεχόμενο της έκθεσης της Αστυνομίας - η οποία, υπενθυμίζω, κατέληξε ότι το συμπέρασμά της περί γνησιότητας του γάμου δεν ήταν ασφαλές και εισηγήθηκε νέα διερεύνηση - κατέληξαν σε κήρυξη του γάμου ως εικονικού ουσιαστικά βασιζόμενοι στην έλλειψη γνώσεων των δυο προσώπων για τους γονείς εκάστου και στη διαφορά ηλικίας.

Έχω την άποψη ότι τα στοιχεία επί των οποίων στήριξαν την κατάληξη τους περί εικονικότητας του γάμου, δεδομένου ότι απουσίαζαν πιο σημαντικά ευρήματα όπως θα ήταν ο έλεγχος συμβίωσης, καθιστούν την απόφαση άκυρη λόγω ελλιπούς έρευνας και αιτιολογίας.

Ως απόρροια των πιο πάνω η απόφαση του καθ’ ου η αίτηση 1 δεδομένου ότι στηρίχτηκε στα ίδια ευρήματα, επίσης πάσχει.

Η απόφαση, όμως, τόσο του καθ’ ου η αίτηση 2 όσο και του καθ’ ου η αίτηση 1 πάσχουν και για ένα πρόσθετο λόγο. Πέρα του ευρήματος περί εικονικότητας του γάμου, η απόφαση του καθ’ ου η αίτηση 2 περιλαμβάνει και ακύρωση της βεβαίωσης εγγραφής που κατείχε μέχρι τότε ο αιτητής καθώς και οδηγίες προς αυτόν για να αναχωρήσει από τη χώρα.

Ο αιτητής είναι Ευρωπαίος υπήκοος. Οι συνθήκες διαμονής του στη χώρα διέπονται από τις πρόνοιες του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, Ν. 7(Ι)/2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 29(1) του ως άνω νόμου, περιορισμός στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής πολιτών της Ένωσης δυνατό να επιβληθεί από την αρμόδια αρχή, η οποία είναι ο καθ’ ου η αίτηση 2, για λόγους δημοσίας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Η παράγραφος (3)(α) του ιδίου άρθρου προνοεί ότι:

«(3)(α) Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του ατόμου που το αφορά, η οποία πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και επαρκώς σοβαρή απειλή, στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.»

Όπως προνοείται στις παραγράφους (1) και (2) του προοιμίου της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, την οποία ενσωματώνει ο Νόμος 7(Ι)/2007:

«(1) Η ιθαγένεια της Ένωσης παρέχει σε κάθε πολίτη της Ένωσης το πρωτογενές και ατομικό δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των περιορισμών και των όρων που ορίζονται στη Συνθήκη και των μέτρων που θεσπίζονται για την εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος.

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, η οποία περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελευθερία σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης.»

Συνεπώς, για να είναι δυνατός ο περιορισμός του πρωτογενούς αυτού δικαιώματος το οποίο παρέχεται σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδια τη Συνθήκη θα πρέπει να έχει προηγηθεί ενδελεχής και σοβαρός έλεγχος στη βάση των προνοιών του άρθρου 29(3)(α).

Το άρθρο 26(2) του Νόμου 7(Ι)/2007 προνοεί ότι στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου, τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης τα οποία δεν είναι υπήκοοι του κράτους μέλους, δεν χάνουν το δικαίωμα διαμονής τους εάν υφίστανται συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η πρόνοια αυτή δεικνύει, κατά την άποψή μου, ότι η περίπτωση ακύρωσης γάμου - όπως είναι το αποτέλεσμα κήρυξης ενός γάμου ως εικονικού - δεν μπορεί να εμπίπτει στις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας.

Από το περιεχόμενο των διοικητικών φακέλων που κατατέθηκαν, δεν προκύπτει να έγινε η οποιαδήποτε έρευνα σε σχέση με την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που θέτει ο ειδικός Νόμος για περιορισμό του δικαιώματος διαμονής του αιτητή. Δεδομένου ότι η ιεραρχική προσφυγή που ασκήθηκε περιλάμβανε ρητά και την ακύρωση της διαμονής του αιτητή, ο καθ’ ου η αίτηση 1 όφειλε και αυτός να διερευνήσει το ζήτημα, πράγμα που δεν έγινε.

Για τους πιο πάνω λόγους, καταλήγω ότι η προσφυγή επιτυγχάνει με €1400 έξοδα πλέον Φ.Π.Α. υπέρ του αιτητή και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση».

 

 Πρόσθεσε ένα σχόλιο